Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Slovníček


aspirátor
Zařízení využívající vzduchového proudu na čištění zrna odnežádoucích příměsí. Prachu, stébel aj.
aspirace
Vzduchotechnický systém sloužící k odsávání přebytečné vlhkosti v průběhu mlecího procesu.
belík
Historicky překonanný typ rychloběžného vodního kola (viz. belík ).
cévník
Malé ozubené kolo, jehož zuby jsou tvořeny tyčemi kruhového průřezu.
cylindr
Šestibokký hranolový vysévač na třídění různých druhů mouk nebo válec spalovacího motoru.
Finkova regulace
Regulace průtoku natáčením rozváděcích lopatek.
gránik
Zdvihací zařízení.
hasačert
Mechanismus ovládající a regulující vysévání u Českého mlýnského složení.
hlavní tah
Hlavní hnací řemen mezi motorem a transmisí. Někdy taky řemen od velké transmise na transmisi menší. (viz. transmise )
holendr
Stroj na výrobu krup.
hranice mlýnská
trámový podstavec mlecího složení.
chod mlýnský
Počet průchodů měliva mlecím složením,případně souhrnný název pro skupinu moučných frakcí oddělených z dalšího procesu v průběhu zpracování.
kobyla
Kladivo hamru.
kačer
Úchyt pákového systému valchy.
kontigentace
Či kontingent, značí povolené množství obilí, které mohl mlýn ročně semlít. (Státem regulované, sloužící k podpoře vyšší zaměstnanosti a omezení konkurenčního boje.)
kříže
Výčnělky na hřídeli valchy, hamru nebo stoupy.
lamfešt
Místo, kde je z rybníku či rozšířeného náhonu před mlýnem odebírána voda pro vodní motor. Většinou místo kde je hlavní stavidlo.
lehčidlo
Zařízení pro odlehčování mlecích kamenů. Přes páku podpírá axiální ložisko vertikální hřídele.
liberace
Procentní množství semelků rozdělené na každý měsíc z celkového kontingentu.
lub
Dřevěný válcovitý kryt mlýnských kamenů.
melné
Odměna mlynáři za semletí. Většinou ve formě určitého množství obilí.
mlýnské složení
Mlecí stroj s mlecími kameny.
moták
Šestibokký hranolový vysévač na třídění různých druhů mouk. (viz. válcový mlýn)
motyčka
Západka posuvového zařízení jednolisté pily.
vantrok
Druh náhonu. Dřevěné koryto.(viz. náhon )
náhon
Přivaděč vody ke mlýnu, strouha. Někdy je takto označován i mechanický převod od motoru.
ostření kamenů
Tzv. křes - přerovnání pracovní plochy opotřebených mlýnských kamenů a jejich opětovné narýhování.
oškrt
Kamenický nástroj sloužící pro úpravu mlýnských kamenů.
pích
Hrot stoupy.
pacholek
Ojnice smýkající rámem jednolisté pily.
pastorek
Malé ozubené kolo.
planzichtr
Vysévač s vodorovně kmitajícími síty sloužící natřídění různých druhů mouk. (viz. válcový mlýn)
pemrlice
Kamenická vroubkovaná palička, sloužící k orovnání plochy kamene.
poddénka
Dřevěné vnitřní vybednění vodního kola - korečníku.
podkolí
Spodní transmisní rozvod mlýna. Veškeré převody umístěné pod tzv. mlecí podlahou v suterénu budovy.
potah hedvábný
Jemná hedvábná síťovina která napnutá do rámů, slouží k vysévání mouky ve vysévačích. (viz. válcový mlýn)
požerák
Jalový přepad šachtového typu.
promelek
Ztráta při mletí obilí, rozprach, který činil 4%.
přeslice
Dřevěná výztuha spojující oba věnce vodního kola - korečníku, sloužící k jeho upevnění k rameni.
rajonizace
Určení, pro potřeby kterých konkrétních obcí smí určitý mlýn mlít.
reforma
Vibrační a vzduchové zařízení na třídění krupice. (viz. válcový mlýn)
spádová trubka
Dříve dřevěná, nověji skleněná či plastová roura, kterou se gravitačně dopravují mlýnské produkty.
stav
Jez (viz. jez ).
stolice
Válcový mlecí stroj. (viz. válcový mlýn)
svorec
Jeden z dílů lopatky vodního kola - korečníku.
šalanda
Místnost, kde čekávali mleči, než se jejich obilí semlelo a kde také spávala mlýnská chasa, případně sloužila jako malá údržbářská dílnička.
špicák
Mlecí stroj s mlecími kameny. (viz. České složení)
šráky
Kmitající rám jednolisté pily.
šraňk
Rozvod zubů pily (stranové vyklonění).
švungrát
Staré označení pro setrvačník a to jak rámové pily,tak i parního stroje nebo spalovacího motoru převzaté z němčiny.
trejb
Starší název pro výměnný zub palečného kola. Historické krajové pojmenování žentouru.
trieur
Rotační zařízení na čištění zrna od nežádoucích příměsí, využívající principu unášení částic po obvodu tepaného pláště. (viz. válcový mlýn)
vlk
Typ polokorečkového vodního kola na střední vodu, případně houbovité surové železo v tavenině uvnitř pudlovací pece.
vozina
Vozík pro upnutí klády u jednolisté pily.
vysévač
Zařízení na třídění různých druhů mouk. (viz. válcový mlýn)
výměna
Místo a způsob, jakým se předávalo mlynáři obilí od mlečů, kteří si za ně hned brali hotovou mouku pomletou z obilí zákazníka, který přišel před nimi. (viz. námezdní mletí)
výtah
Korečkový dopravník zrna nebo mlýnských produktů.
zhlaví
Upínací zařízení klády u jednolisté pily, případně zakončení trámu dřevěné konstrukce či hřídele vodního kola.
zubíř
Rohatka posuvového zařízení jednolisté pily.
žejbro
Drátěné síto. V tomto případě síto Českého mlýnského složení umístěné pod ústím vysévacího pytlíku.
žentour
Převodové soustrojí převádějící pohyb dobytčete chodícího v kruhu na otáčivý pohyb hřídele který pohání další stroj, většinou hospodářský.
žralok
Natloukací drátěná spojka na kožené řemeny.

stabilák
Stacionární spalovací motor (benzínový, benzolový,petrolejový, naftový, svítiplynový, dřevoplynový, koksový či dřevouhelný) pro přímý mechanický pohon transmise, používaný před zavedením elektromotorů.
skruber
Pračka plynu. Plechový válec naplněný koksem,který svlažuje vodní sprcha. Stabilní motor si přes skruber nasává generátorový plyn, který se takto zabavuje dehtu, kyselých sloučenin, prachu a současně se ochlazuje.
Adam
Název firmy, zabývající se výrobou stabilních motorů.
americké chlazení
Cirkulační způsob ochlazování stabilního spalovacího motoru, kdy je teplo chladící vody předáváno do ovzduší jejím stékáním po nakloněném střechovitě instalovaném drátěném sítu a jejím částečným odparem. Ochlazená voda stéká do zásobní nádrže, odkud ji čerpadlo tlačí do bloku motoru.
automatický sací ventil
Sací ventil, který je opatřen pouze slabou pružinou a není ovládán žádným zdvihacím mechanismem. Otevírá se pouze podtlakem.
deflektor
Tvarový výběžek na dně pístu zajišťující řádné vypláchnutí válce u dvoutaktního motoru s jednokanálovým vyplachováním.
dekompresní ventil
Ventil nebo kohout na hlavě motoru, pomocí něhož je možno snížit kompresi při startu motoru vypouštěním stlačovaných plynů do ovzduší. Je jím možno motor i zastavit.
dekompresní vačka
Malá pomocná vačka otevírající výfukový ventil v první fázi kompresního zdvihu. Jejím působením se sníží kompresní tlak a tím i síla nutná k nastartování motoru. Po startu se vačka z činnosti vyřadí.
dekompresní zarážka
Západka držící trvale pootevřený výfukový ventil, umožňující volně protáčet klikou při startu. Po ručním roztočení motoru se vyřadí a ten díky energii nastřádané v setrvačnících po dobu několika předchozích otáček překoná kompresní zdvih.
doutnák
Papírový smotek nebo slisovaná hmota napuštěná dusičnanem draselným, která se po zapálení vkládá pomocí držáku do komůrky nebo spalovacího prostoru vznětového motoru, aby se o něj při startu vznítila vstříknutá nafta. Umožňuje start pří nízké kompresi i za chladného počasí. Po startu motoru se zbytky doutnáku vyfouknou se spálenými plyny.
indikátorový šroub
Zátka zaslepující kanál vedoucí do spalovacího prostoru, kterým se připojoval indikátor registrující průběh tlaku ve válci.
Ježek
Název významné specializované firmy z Blanska,zabývající se výrobou zemědělských strojů a benzínových, petrolejových a plynových stabilních motorů.
kapací maznice
Skleněná mazací nádobka, z níž po ručním otevření jehlového uzávěru začne po kapkách vytékat olej. Tato maznice se používá pro ztrátové mazání.
knotová maznice
Plechová nebo litinová nádobka z níž vykapává olej díky vzlínavosti bavlněného knotu. Při průsaku knotem se olej i čistí. Reguluje se délkou volně visící části knotu, zastavuje se jeho vyvěšením. Maznice se používá při ztrátovém mazání.
knotový rozdělovač
Uspořádání mazacího systému pro mazání dvou a více míst z jedné kapací maznice. Maznice kape na uzel svazku několika knotů kruhového průřezu, které jsou volně zastrčeny do jednotlivých trubek vedoucích k mazaným místům. Délka knotu určuje množství oleje tekoucího do určité větve. Delší knot kape víc.
kývavá magnetka
Magnetka, jejíž rotor se neotáčí, nýbrž kýve okolo střední polohy. Bývá to běžná rotační magnetka, opatřená raménkem a držená ve střední poloze pružinou.
kroužkomazné ložisko
Kluzné ložisko do něhož je olej dopravován pomocí volně nasazeného kroužku, jež se brodí v oleji.
lucerna
Samostatné těleso se sacím ventilem, které u motoru s protilehlými ventily umožňuje po vyjmutí přístup pro obrábění a vložení ventilu výfukového. Lucerna má ventilové sedlo, vodítko dříku ventilu, dosedací plochu pro pružinu a někdy i konzolku pro vahadlo. K hlavě je přišroubována přírubou.
Lorenz
Název významné specializované firmy z Koměříže,zabývající se výrobou benzínových, petrolejových, naftových a plynových stabilních motorů.
mazací aparát
mazací čerpadlo pro ztrátové mazání několika mazacích míst současně, jehož pohyb je odvozen od mazaného stroje.
mazací kotouč
Plechový talíř rotující se na klikovém hřídeli.Jeopatřennaokraji lemem, který zachycuje olej z maznice a trubičkou nebo otvorem je veden do klikového ložiska.
mazací ventilek
Kuličkový ventilek zabraňující vnikání stlačených plynů zpět do maznice nebo mazacího potrubí v okamžiku komprese a expanze.
nabíjecí ventil
Ventil na hlavě motoru, kterým lze spojit spalovací prostor válce se vzdušníkem. V době kompresního zdvihu pracuje motor jako kompresor a stlačuje vzduch do vzdušníku odkud se použije pro startování. U benzínových a plynových motorů se k tomuto účelu musí využívat krátké okamžiky, kdy stroj běží setrvačností při uzavřeném přívodu paliva, aby se nedostalo do vzdušníku. U naftových naopak přepouští do vzdušníku část plynů o vysokém tlaku získané v době hoření. Často bývá kombinován s ventilem spouštěcím.
odtrhové zapalování
Nízkonapěťový zapalovací systém obsahující kývavou magnetku o napětí cca 150V, jejíž proud je přiváděn na přerušovač umístěný uvnitř spalovacího prostoru motoru. Přerušovač je táhlem ovládán rozpojován v okamžiku, kdy magnetka prochází střední polohou. Rozpojením kontaktu uvnitř spalovacího prostoru vznikne jiskra, která směs zapálí.
spouštěcí ventil
Ventil umístěný v hlavě motoru, kterým se při startu vpustí do válce stlačený vzduch ze vzdušníku. Tlakem vzduchu je motor uveden do pohybu a po nasátí paliva se rozběhne. Ventilem smí být vzduch přiváděn pouze tehdy, když motor vykonává expanzní zdvih. K tomu účelu je nutno klikou motoru vhodně pootočit. Ventil je ovládán ručně nebo zvláštní vačkou na rozvodovém hřídeli.
Slavia
Název významné specializované firmy bratrů Paříkových z Napajedel, zabývající se výrobou benzínových, petrolejových a naftových stabilních motorů.
Šmolík
Název firmy z Příbrami, zabývající se výrobou malých stabilních motorů.
vypařovací chlazení
Vodní chlazení bez nucené cirgulace,které odjímá teplomotoru skupenským teplem potřebným k varu čisté vody. Voda se mění v páru a ubývá jí. Proto je zapotřebí její hladinu kontrolovat a dolévat.
vysmekovací rozvod
Způsob nespojité regulace otáček, přiněmž se vynechává jeden nebo více celých sacích cyklů tím, že nedojde k otevření sacího ventilu. Motor spaluje při úplném plnění a spaluje úsporně, avšak pracuje nepravidelně. Regulátor využívá setrvačnosti vysmekovacího závaží nebo běžný odstředivý regulátor.
Wikov
Název významné specializované firmy Wichterle & Kovařík z Prostějova, zabývající se výrobou zemědělských strojů a benzínových, petrolejových, naftových a plynových stabilních motorů.
zapalovací kotouč
Kotouč nasazený na rozvodový hřídel s kolíkem nebo kladkou, která zabírá do raménka kývavé magnetky.
ztrátové mazání
Drahý, ale ke strojům velmi šetrný způsob mazání, kdy se mezi mazané plochy přivádí nový čistý olej. Oleje se používá jen nezbytné množství. Odtékající olej je natolik znečištěn, že se již dále nepoužívá.

[ zpět na "Úvod" ]