Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Válcový mlýn


Dvořáčkův mlýn v Boskovicích

Mlecí proces je ve válcovém mlýně rozdělen mezi mnoho po sobě pracujících strojů, z nich každý je určen pouze pro určitou operaci. V tom je základní rozdíl oproti Českému složení .

Stavebně se jedná o vícepatrovou budovu , aby se co nejvíce ušetřila doprava produktů, které se mezi stroji pohybují pokud možno samospádem. Budova bývala nejčastěji třípatrová. V přízemí byly hnací stroje, transmisní rozvod, násypky dopravníků a kartáčovačka. V prvním patře loupačka, mlecí stolice, váha a pytlování. Ve druhém patře sila a někdy aspirační jednotka. Ve třetím patře stála čistička, vysévače, reforma a prachové filtry, nad ní podstřešní transmisní pohon a hnací zařízení zrnových výtahů. Novější mlýny mají samostatný pohon jednotlivých strojů, které jsou rozděleny na více patrech a je jich spojeno více v paralelním chodu.

Technologie zpracování pšenice

Proces odehrávající se ve mlýně je složitý, alespoň pro představu: Zrno je po příjezdu do mlýna dopraveno zrnovým výtahem do sila. Odtud je na začátku mletí dopraveno do čistírny . Při sklizni, skladování a přepravě se mezi zrna mohla zamíchat jiná zrna, nečistoty kazící vyrobenou mouku nebo předměty, které by mohly zničit mlecí stroje. Čistírna má několik strojů:

tarar

Nazývaný někdy i aspiratér nebo větrák, oddělí od zrna prach, lehké plevy, úlomky stébel, nestandardní zrna a kukuřici. Dociluje se toho proudem vzduchu, který vniká do uzavřené skříně a fouká ze strany na úzký sypající se proud zrna. Zrna jsou vzduchem odfukována do různé vzdálenosti, podle své hmotnosti. Tím dochází k jejich třídění. Lehké části jsou se vzduchem odsáty ze skříně ventilátorem do prachových filtrů. Co nedokáže přetřídit vzduch, roztřídí různě hustá síta otřásaná vibračním zařízením. (Stroj bývá umístěný v nejvyšším patře mlýna a ještě většinou na podstavci.)

magnet

...zachytí hřebíky, matice a jiné kovové předměty, které by zničily stroje nebo způsobili třením požár. (Bývá umístěný u výpadu z tararu.)

trieur

...oddělí ze zrna koukol, vikev, malá zrna, oves, ječměn, žito a drobný písek Zrno se prosypává vodorovným otáčejícím se bubnem, mírně skloněným k jedné straně. Vnitřní stěna bubnu má půlkulovité prohlubně (je tepaný). Zrno zapadává do důlků a je otáčivým pohybem unášeno po stěně vzhůru. Ze stěny bubnu vypadává do žlábku se šnekovým dopravníkem, který je unáší k dalšímu zpracování. Nečistoty a netypická zrna, kterým rozměr a tvar prohlubní ve stěně bubnu nevyhovuje, nejsou unášeny dost vysoko a vypadávají dříve. Nakonec se po dně bubnu vysypou ven.(Stroj bývá umístěný v nejvyšším patře mlýna, většinou ihned pod tararem.)

loupačka

...obrousí slupku zrna a urazí klíček. Z loupačky vypadne kroupa. Loupačka má pevný neotáčivý buben vyrobený z brusné hmoty. Zrno je dovnitř vpouštěno v malých dávkách a točící se lopatky ho kutálí po brusném plášti, čemuž napomáhá i odstředivá síla.(Stroj bývá umístěn na "válcové podlaze" což bývá většinou 1.patro mlýna, kde jsou také válcové stolice.)

kartáčovačka

zbaví hotovou kroupu ulpělého prachu, který se odsává ventilátorem.(Stroj bývá umístěn v nejspodnějším podlaží mlýna.)

ve velkomlýnech může následovat ještě

Připravené kroupy jsou dopraveny korečkovým dopravníkem (zrnovým výtahem) do sila nad šrotovací stolici. (Silo bývá většinou ve druhém patře mlýna, přímo nad patrem, kde jsou mlecí stolice.)

šrotovací stolice

...rozemele kroupy na směs skládající se z hrubé drtě, krupice, krupičky a mouky. Stolice má dva nebo více válců širokých 0,3 až 1 metr, z tvrzené litiny, které jsou opatřeny rýhováním s hustotou 3 až 6 rýh na 1 cm. Válce jsou poháněny přes převod, který zaručuje, že jeden válec se otáčí 2,5-krát rychleji, než druhý. Rozdílem obvodových rychlostí dochází v prostoru mezi válci k drcení produktů.(Stolice bývá umístěná v 1. patře mlýna)

vysévač

...rozdělí směs přicházející ze šrotové stolice na samostatné mlýnské produkty - hrubé drtě, krupice, krupičky a mouky. Vysévač může být rovinný zvaný někdy planzichtr nebo hranolový označovaný jako moták.vzhled rovinného vysévače se dvěma soustavami sít

Rovinné vysévače se skládají ze soustavy vodorovně zavěšených sít, která jsou pomocí mechanismu s klikou a protizávažím uváděna do krouživého pohybu. Produkty jsou do pohybujícího se vysévače přiváděny plátěným pytlíkem. Postupně propadají přes hrubá síta mosazná a jemná síta hedvábná, čímž se třídí.síto rovinného vysévače

Aby se síta nezanášela, pohybují se ze spodní strany po sítech kartáče z kozí srsti, kterésíta ometají a zároveň vymetají tříděný produkt do výpadových trubic. Katráče se pohybují samovolně, díky krouživému pohybu celého vysévače. Aby mohly být vysévače v krouživém pohybu, bývají zavěšeny od stropu na táhlech. Ty bývaly dříve z tenkých pružných smrkových tyček a mlynáři jim neřeknou jinak, než rákosky.hranolový vysévač

Hranolové vysévače jsou dřevěné rámy, většinnou šestibokké, na jejichž povrchu jsou navinuta vysévací síta. Síta jsou nejprve jemná, pak postupně hrubší, až úplně nakonci je síto nejhrubší. Celý vysévač je vodorovně uložený a mírně skloněný k jedné straně. Za provozu se celý otáčí. Směsný produkt se sype dovnitř točícího se motáku, po jeho stěně klouže za rotece a intenzivního natřásání po stěnách postupně k nižšímu konci, přičemž se současně přes různě hrubá síta vysévá. Vytříděný produkt propadává do přihrádek skříně, v níž se vysévač otáčí a odtud dále k dalšímu zpracování. (Vysévače bývají umístěny v nejvyšším patře mlýna.)


Produkty, které neodpovídaly žádné hustotě síta ve vysévači a byly příliš hrubé, se vracejí zpět do sila nad šrotovací stolici na ještě jednou se melou. Použitelným produktem za vysévačem je mouka. Dále pak krupice a krupička, jenže ty ještě obsahují zbytky otrub. Obě tyto složky jsou vedeny na další procedůru.

válcová stolice hladká

...provádí tzv.luštění krupic. Zbytek otruby se oddělí od krupičky. Stolice má hladké litinové nebo porcelánové válce. (Stroj bývá umístěn v 1.patře mlýna.)

vzhled reformy z prvorepublikové produkce firmy JSP Pardubice.

reforma

...roztřídí krupice, oddělí otruby.Je to zařízení v němž se sype krupice po vodorovných kmitajících plechových korýtkách, okolo nich je vzhůru nasáván vzduch. Podtlak je vytvářen ventilátorem, který je stejně jako klikový mechanismus na pohyb korýtek součástí reformy. Výpad z reformy je veden na další stolici. Výstup ventilátoru ústí do prachového filtru. (Stroj je umístěn většinou vedle vysévačů v nejvyšším patře mlýna.)


hladká stolice

...mele krupice na mouku. Tato stolice je uspořádána stejně jako stolice předchozí. (Stolice mohou být někdy kombinovány - dva stroje v jednom stojanu. Stroj se pak nazývá stolice tuplovka) (Tento stroj bývá umístěn v 1. patře mlýna.)

druhý vysévač

...rozdělí směs přicházející z hladké stolice na samostatné mlýnské produkty - tmavou drť, hrubou mouku, polohrubou mouku a hladkou mouku. Mouky jsou výsledným produktem. Tmavá drť pokračuje k dalšímu zpracování. Vysévač může být taktéž rovinný nebo hranolový. Je stejný jako v předchozím případě, jen síta mají jinou velikost otvorů.

domílací stolice


...nebo domílací kamenné složení pomele tmavou drť na tmavou mouku. (Stroj bývá umístěný většinou na 1. patře mlýna.)

hranolový vysévač

hranolový vysévač

...vyseje tmavou mouku (chlebovou), která je konečným produktem od nepoužitelného zbytku.


Tím je mlecí proces ukončen a získané produkty se míchají v míchačkách na mouku potřebných vlastností, váží, pytlují, nebo balí do sáčků. Mimo výše uvedené stroje je důležitou součástí mlýna tzv. aspirace. Je to zařízení, které zajišťuje odsávání a větrání celé trasy mlýnského procesu. Mletím se mění veškerý energetický příkon mlýna na teplo. Tím se ze zrna a dalších produktů při výrobě uvolňuje vodní pára, z vody která je v něm obsažená. Zvýšená vlhkost by znemožnila funkci vysévacích zařízení, protože by moučné produkty otvůrky v hedvábných sítech zalepily. Došlo by k tzv. zašlehnutí vysévače. Výše uvedený mlecí postup je orientační a může se podle uspořádání a velikosti mlýna lišit. Uvádím jej jen proto, abych ukázal, že pomlet obilí má hodně daleko od jeho prostého rozmačkání mezi dvěma pískovcovými kameny. Když si uvědomíte, jak je komplikovaná cesta od zrna po mouku, pak musíte s úctou smeknout před znalostmi a kumštem našich mlynářů.

Celkové nároky na hnací sílu byly ve srovnání s českým složením značné. Mimo jiné taky proto, že se zvýšilo semleté množství. Vesnický válcový mlýn vyžadoval pohon minimálně 10kW, ale velké provozy potřebovaly příkon až desetinásobný. Pokud tento výkon nebyl schopen dodat samotný vodní motor, trvale mu pomáhal motor elektrický nebo spalovací. Tento typ mlýna - respektive jeho rovinné vysévače vyžadují pro svůj provoz přesné otáčky. Proto býval častěji než vodními koly hnán turbínami s regulátorem nebo otáčky korigoval výpomocný stabilní motor.


[ o mlýnech ] - [ úvod ]