Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Vliv klimatických změn na MVE


Jak vidíte z předchozích stránek, klimatické změny se staly i tématem Malé vody. Ani ne tak z „módních důvodů“, jako z prostého faktu, že pro lidi, kteří tráví většinu života v blízkosti vodních toků a energeticky je využívají, to budou v mnoha případech změny zásadní. Aby i za těchto okolností bylo možno vodní toky efektivně využívat, vzrostou požadavky na regulační pružnost strojů. Tedy schopnost využít s dobrou účinností malý průtok během roku a současně dočasně zvládat i extrémně velký průtok citelně znečištěné vody po bouřkách či náhlém tání. Trochu v tom mohou pomoci retenční nádrže, které náhlé změny průtoků časově rozloží. Dále bude nutné učinit i určitá protipovodňová opatření na samotných vodních dílech (jak technická, tak organizační a manipulační).


Pokud jde o drobná vodní díla (mám na mysli jak rybochovná, rekreační tak i energetická), pak i ony mohou při řešení následků klimatických změn pomoci. V budoucnu ještě citelněji než dnes. Je optimální, pokud se je podaří zakomponovat do studií protipovodňových opatření obcí, což se také v mnoha případech zdárně děje. MVE s retenční nádrží může být dobrou zásobárnou vody v obdobích sucha, tak i účině ztlumit ostré čelo místní povodně. Zejména, když na to pamatuje manipulační a provozní řád. Může účinně posloužit i jako zásobárna vody při hašení rozsáhlých požárů. Chce to vždy určitý kompromis mezi často praktikovaným pravidlem „semlít řeku do poslední kapky“ pro výrobu elektřiny na straně jedné a ponecháním velké zásoby vody na horší časy na straně druhé. Já osobně však vidím ještě jeden důležitý úkol malých elektráren, zatím silně pomíjený - bylo by žádoucí, aby byly MVE schopné autonomní dodávky do ostrovní sítě.

Ilustrační foto: Hydraulický regulátor otáček

Současný trend účelově tlačí provozovatele pod nejrůznějšími záminkami k výměně starých synchronních generátorů za asynchronní typy, k likvidaci otáčkových regulátorů a dalších technologií. Snaha je cílená k vytvoření laciné, jednoduché a spolehlivé MVE s co nejvyšší účinností jako přívěšku elektrorozvodné sítě - bohužel zcela neschopného samostatného provozu. Možnost nezávislé dodávky ustoupila zcela do pozadí. Zkolabuje-li elektrorozvodná síť, zastaví se i MVE a její generátor sám o sobě není schopen vyrobit ani volt. Obávám se, že teto „luxus“ by se nám mohl v budoucnu škaredě vymstít. Myslím, že je načase začít zcela vážně uvažovat o MVE nejen jako o doplňkovém zdroji naší rozvodné soustavy v dobách „mírových“, ale také jako o možném záložním zdroji při situacích krizových. Jako o zdroji schopném svou dodávkou pokrýt alespoň nejzákladnější „civilizační“ funkce obce či části města do doby než bude centrální zásobování obnoveno. Samozřejmě by to znamenalo zcela diametrálně odlišný vztah provozovatele místní elektrárny, vedoucích představitelů obce i subjektů zainteresovaných do odběru. Je zřejmé, že výkon takového záložního zdroje bude nedostatečný pro plnohodnotnou náhradu. Nicméně na mnoha lokalitách by výkon dostačoval k tomu, aby se podařilo nouzově napájet alespoň to nejzákladnější - osvětlení zdravotního střediska a evakuačního střediska, pohon čerpadla obecní vodárny, napájení elektronické části kotlů místní teplárny, osvětlení, napájení mrazáků místního obchodu s potravinami, napájení čerpacích stojanů místní benzínky aj. Může se to na první pohled zdát divné řešení - vždyť při povodni je MVE tak říkajíc první na ráně. Ano je, ale statistika ukazuje, že pokud jde o výpadky elektřiny, tak nás podstatně častěji ohrožují větry a námraza než povodně. Navíc při povodních je lokalita obvykle dočasně zcela neobyvatelná, takže její zásobování elektřinou by bylo absurdní. Kdežto území postižené vichřicí, námrazou či sněhovou kalamitou s určitým omezením obyvatelné nadále zůstává.

Jsem přesvědčen, že současná technika má dostatečné množnosti (i v cenově přístupné hladině) aby situace mohla nabrat nový směr. Je mi jasné, že by takový přerod nebyl jednoduchý - výměnou generátoru počínaje, přes regulaci, až po položení nových kabelů ostrovní sítě. Technické problémy však vidím jako řešitelné. Více se obávám, že by to znamenalo skloubit něco, co svou podstatou leží úplně mimo zvyklosti současného tržního hospodářství. A také, že někteří lidé nejsou svou mentalitou schopní takový směr vývoje z vlastní úzkoprsosti podpořit.


[ obecná prevence ] - [ sledování stavu ]

 §  Tyto stránky obsahují osobní názory autora na danou problematiku. V některých bodech jsou v rozporu s oficiálně publikovanými stanovisky. U někoho by proto mohly zavdat popud k polemice. Autor nemá v úmyslu se do takových debat pouštět, zpovídat se ze svého přesvědčení, ani své názory a pohnutky před odpůrci obhajovat či číselně dokládat. Nechává na vlastní vůli samotného návštěvníka stránek, aby se sám rozhodl, které jeho myšlenky akceptuje a které nikoliv.