Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Extrémní meteorologické jevy


Extrémní meteorologické jevy se vyskytovaly i dříve. S nastávajícími klimatickými změnami však musíme počítat s tím, že se budou sice poznenáhlu, ale stále častější objevovat. I jejich intenzita a projevy budou narůstat ve srovnání s průměrem minulých let.

Nejčastěji jsou dvojí povahy. Mohou buď postupně procházet celé území ČR. Tak postupuje např. studená fronta s bouřkami, přichází vichřice, sněhová kalamita či ledovka. Nebo naopak vznikají lokálně, jejich pohyb je z celkového pohledu na území státu zanedbatelný a působí pouze na ploše řádu kilometrů čtverečních. Takové vlastnosti má například „bouřka z horka“ a následný přívalový déšť, kroupy, či tornádo. V prvním případě lze situaci dobře monitorovat, předem vydat varování (řádově hodiny až desítky hodin) a včas přijmout i nezbytná ochranná opatření. V případě druhém je výskyt natolik náhodný a navíc i vývoj tak rychlý, že je předem jen velmi obtížně odhadnutelný, kde živel svou údernou sílu soustředí. Včas lze většinou pouze vydat obecné varování, že se místně může nějaká kalamita vyskytnout, protože byly splněny určité fyzikální parametry, které ji startují. Kde to však geograficky přesně bude nelze s jistotou jednožnačně určit. Cílená přípravná opatření v takovém případě nejsou prakticky možná. Pak záleží víceméně přímo na místní samosprávě, dobrovolnických sborech a dotčených občanech, jak na živel zareagují. V takové situaci mohou situaci zmírnit i účelově provedené preventivní krajinotvorné změny.

izokeraunická mapa

Na obrázku je pro zajímavost publikována tzv. izokeraunicka mapa, která barevně vyznačuje oblasti ČR podle počtu dnů za rok, ve kterých byla v dané oblasti zaregistrována bouřka. Bohužel tato a jí podobné mapy vycházejí ze údajů shromažďovaných sledováním počasí v minulých desetiletích. S nastávající klimatickou změnou dochází i ke změnám charakteru přechodů frontálních systémů a tím pádem tyto mapy dnes budou ztrácet svou výpovědní hodnotu. Nicméně určitým vodítkem nám mohou být.

Dalšími velmi užitečnými mapami, bohužel získanými za velmi dramatických okolností, jsou mapy povodňové, které ukazují, jak rozsáhlá území a do jaké výšky byla v letech 1997 a 2002 při povodních zaplavena. Nepřísluší mi zde tyto mapy publikovat, ale šikovní uživatelé internetu je zcela jistě snadnou vyhledávačem naleznou.

...stránka ve výstavbě.


[ co s tím? ] - [ obecná prevence ]

 §  Tyto stránky obsahují osobní názory autora na danou problematiku. V některých bodech jsou v rozporu s oficiálně publikovanými stanovisky. U někoho by proto mohly zavdat popud k polemice. Autor nemá v úmyslu se do takových debat pouštět, zpovídat se ze svého přesvědčení, ani své názory a pohnutky před odpůrci obhajovat či číselně dokládat. Nechává na vlastní vůli samotného návštěvníka stránek, aby se sám rozhodl, které jeho myšlenky akceptuje a které nikoliv.