Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Povolení


Budte-li vyrábět elektřinu a tuto dodávat do sítě, je třeba získat autorizaci dle Zákona o podmínkách podnikání v energetických odvětvích č. 222/1994 Sb. a souhlas energetické distribuční společnosti s připojením do rozvodné sítě. Dříve mohly elektrorozvodné závody odkoupení dodávky elektřiny z MVE bezdůvodně odmítnout, dnes to již naštěstí není možné. Náklady na připojení však padnou na bedra „elektrárníka“ (tedy i případné mnohakilometrové vedení).

Stavba musí odpovídat příslušným stavebním zákonům. Musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy k zastavěným a využívaným pozemkům.

Problematiku nakládání s vodami řeší tzv. "vodní zákon". Přirozené vodní toky jsou veřejným majetkem a patří všem. Přesto s vodami nelze svévolně nakládat. Podle tohoto zákona se nevyžaduje žádné povolení či souhlas pouze v případě odběru vody z toku bez použití zvláštního technického zařízení. Zjednodušeně řečeno, tehdy, když si naberete vodu kyblem nebo konví. K energetickému využití toku (elektrárna), B>k odběru vody technickým zařízením (elektrické nebo benzínové závlahové čerpadlo) nebo dokonce k odběru vody při současném energetickém využití (trkač, závlahové čerpací kolo, turbočerpadlo) je potřeba souhlas tzv. "vodoprávního orgánu". Tím je v tomto případě příslušný obecní úřad.

Skutečnost je však následující...

...téměř všechna energetická vodní díla o větších výkonech (především MVE s dodávkou do sítě) toto povolení mají...

...zatím co malá dílka s výkonem řádově desítky až stovky wattů, včetně motorových čerpadel pobřežních zahrádek a různých samospádových vodovodů, trkačů a pod. pracují ve valné většině načerno. Částečně je to vinou jejich majitelů, kteří nevědí o tom, že je povolení zapotřebí. Případně vědí, ale nedbají, což je ještě horší. Jsou však i opačné případy kdy poctiví žadatelé narazí na bezdůvodné zamítnutí z neznalosti úřadu, zda-li je vůbec možno něco takového povolit. Není divu, dozví-li se o tom sousední chatař, že pak zůstane se svou mikroelektrárničkou v ilegalitě.

Pořádek musí být! Přesto... už při evidenci v roce 1930 úřady dobře věděly, proč se nezabývají vodními motory o výkonu menším než dvě koňské síly (1,5kW). Myslím že uvolnění zákonné evidence a odstranění zbytečné a svazující byrokracie při takto malém instalovaném výkonu by prospělo i dnes. Určitě by umožnilo větší rozšíření vodních pohonů právě v oblasti experimentálních mikrozdrojů, závlahových turbočerpadel či sezónního použití, všude tam, kde jsou dnes náklady na povolovací řízení často mnohonásobně vyšší než vlastní energetický zisk který by mohlo poskytnout instalované zařízení během své životnosti nebo době využívání. Nelze se pak divit, že je v těchto případech často sáháno po značně neekologických a technicky nesprávných řešeních (především použitím přenosných spalovacích motorů) se všemi nežádoucími důsledky.

K podpoře malých vodních elektráren jsou zákonem o daních z příjmů od daně osvobozeny příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW a to v kalendářním roce, v němž byly uvedeny do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech.

Je nad časové možnosi autora těchto stránek trvale sledovat dodatky, změny a novely nepřehledných a mnohdy nejasně formulovaných zákonů ČR. Proto se s dotazy či hledáním detailnějších informací o legislativní stránce zřízení a následného provozu MVE obracejte přímo na příslušné orgány státní správy.


[ zpět na "úvod pro šikovné ruce" ]