Časté chyby


špatné otáčky
Převod mezi vodním motorem a hnacím strojem byl navržen podle štítkových hodnot hnacího stroje, ale jeho otáčky se při praktickém zatížení liší. (Problém u čerpadel, nabíjecích dynam a alternátorů, které se chovají otáčkově měkce, použití jednocestých usměrňovačů a dlouhého vedení nebo tehdy, kdyžpři použití třífázového elektromotoru ve funkci asynchronního generátoru byla pro výpočet převodu použita hodnota otáček uvedená na stroji pro motorický provoz a její přepočet na nadsynchronní otáčky byl opomenut. Turbína ten rozdíl dožene, ale za cenu nižší účinnosti.)
špatně dimenzovaný generátor
Zbytečně výkonově předimenzovaný generátor, navržený s rezervou 20% a více. (Stroj, který pracuje na proměnné vodě špičkovým výkonem pouze několik dní v roce ve zbylém období - při provozu na 50% a méně, zatěžuje elektrorozvodnou síť zbytečně vysokým jalovým proudem, se všemi ztrátami z toho vyplývajícími.)
škrcení vodního motoru
Provoz vodního motoru při malém průtoku se značně uzavřeným regulačním orgánem. Otevření méně než ~40% u běžných strojů a méně než 25% u Kaplanovy turbíny. (Snaha za každou cenu udržet nepřetržitý provoz v situaci, kdy by přechod na cyklovací režim s akumulací vody a jejím následným zpracovánim s vysokou účinností byl daleko efektivnější. Nezachrání vás ani široký regulační rozsah turbíny, když ji nemá samotný generátor.)
přeceňování významu vodního motoru
Výběru typu a zejména vysoké účinnosti vodního motoru se přisuzuje zásadní význam, přičemž se opomíjí důležitost přívodu vody a celková koncepce řešení vodního díla. Jeho ošizení se projevuje za provozu ztrátami na spádu, zanášením pískem, listím, podélnou turbulencí a dalšími nežádoucími vlivy, která tiše, nenápadně ale výrazně snižují celkový výkon MVE a také trvale komplikuje a prodražuje její obsluhu. Investice do kvalitního, drahého a choulostivého vodního motoru pak přichází v niveč. Často by levnější a jednodužší vodní motor, avšak s lépe propracovanou koncepcí vodního díla dával větší zisk.
špatný výpočet spádu spádu
Vodní dílo s akumulací, jehož vodní motor je navržen na plný spád. (Tento spád je však k dispozici pouze v okamžiku plně naplněné nádrže, v ostatním provozním čase pracuje vodní motor se spádem nižším. Protože není na něj konstruován, slevuje ze své účinnosti a to tím více, čím více se nádrž vyprazdňuje. Vodní motor musí být v tomto případě navržen na průměrný spád, ležící uprostřed mezi minimální a maximální hladinou v nádrži.)
špatný tvar vstupu do potrubí
Ostrý přechod do potrubí nebo potrubí s nevhodným průřezem či ostrými ohyby. (Při malých průtocích se neprojevuje. Při velkém otevření však způsobuje kontrakci na vstupu. Potrubí není zaplněno v celém průřezu a průtokové ztráty narůstají. Výsledek se pro vodní motor projevuje stejně, jako velký pokles spádu i když hladina před potrubím je ve správné výši. Turbína následkem toho nechce nabíhat do otáček a táhnout.)
špatný odpadní kanál
Poddimenovaný odpadní kanál. (Zatímco náhonu se věnuje zvýšená pozornost, odpadnímu kanálu se již taková důležitost nevěnuje. Voda odpadající od kola nebo turbíny nemá dostatečný průřez k odtoku, který si musí nahrazovat vyšší odtokovou rychlostí. Z toho vyplývá narůstání rozdílu hladiny pod vodním strojem a na konci odpadu. Tím se při větším otevření vodního stroje začíná zbytečně snižovat spád, se všemi důsledky, které to přináší.) Totéž platí o zaústění kanálu do původní vodoteče, případným naplaveninám a překážkám v ní. Stav spodní vody je stejně důležitý jako hladiny u česlí a měl by být stejně svědomitě sledován!
špatná vazba RK - OK
(vazba mezi rozváděčem a oběžným kolem) Častý provoz Kaplanovy turbíny na jiném než jmenovitém spádu, bez korekce nastavení vazby odpovídající této změně. Mnohdy ani originální nastavení (získané podle zkoušek vzorového kusu výrobce na zkušebně přesně nevyhovuje skutečným poměrům na lokalitě a je vhodné správnou vazbu při provozu zjistit a vazební člen poupravit podle praxe.

[ zpět na "úvod pro šikovné ruce" ]