Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Savka turbíny


pohled na vynořenou savku vertikální Francisovy turbíny

Sací roura nebo zkráceně savka je pojmem vyskytujícím se většinou v souvislosti s přetlakovými turbínami. U turbín rovnotlakých mluvíme o odpadním potrubí. Pouze tehdy, je-li za oběžným kolem sloupcem vody vytvořený podtlak, hovoříme o savce. Očkoliv skutečným otcem savky je německý technik Henschel, její přednosti naplno vynikly až u turbíny Francisovy. Díky savce bylo možno umístit turbínu téměř v libovolné výšce nad spodní hladinou (až do mezí daných kavitací). Stroj tak mohl být snáze přizpůsobený potřebám provozovny i dané lokalitě. Často odpadly složité převody a částečně se eliminovalo nebezpečí zatopení strojovny. To byl jeden ze zásadních důvodů, který způsobil rychlé rozšíření Francisovy turbíny do celého světa.

Hydrostatický účinek savky:

Savka spojovala odtokovou stranu turbíny se spodní vodou. Protože byla po prvním spuštění turbíny zcela vyplněna vodou, choval se v ní sloupec kapaliny G spojitě. I při zavřené turbíně zůstával v savce viset. Turbína za provozu zpracovávala přetlak od horní hladiny po oběžné kolo i podtlak -p vzniklý působením sloupce o výšce H2 od oběžného kola ke spodní hladině (sloupec vody v savce táhl stejně, jako když se stáčí víno).

sloupec vody v trubkové savce

V praxi už nebylo nutno umisťovat oběžné kolo bezprostředně nad spodní hladinu jako u starších typů turbín. Ba dokonce turbína nemusela mít svislý hřídel. I když byl stroj vodorovně, bylo možno vodu odvádět kolenem. Kolenová savka umožnila v minulosti téměř libovolnou stavební výšku při témže spádu.

Různá výška hřídele nad vodou:

různé délky savky

Hydrodynamická funkce savky:

Jednoduché stavební řešení bylo však jen zlomkem pokroku, který použití savky přineslo. Nejdůležitější její funkce spočívá v tom, že dokáže zužitkovat energii vody, která by jinak marnotratně unikala. Voda opouští oběžné kolo poměrně velkou rychlostí. Protože se již dostala mimo dosah lopatek, je tato zbytková energie zdánlivě nevyužitelná. Nikoliv však, použijeme-li za oběžným kolem rozšiřující se savku. Odpadní voda proudící kuželem je nucena zaujímat čím dál tím širší průřez. V širším průřezu kapalina samozřejmě musí proudit pomaleji. Jenže setrvačná síla ji žene dál. Voda se chová jako jakýsi neviditelný píst a projevuje se tím, že za odtékající kapalinou vzniká výrazný podtlak, který se přenáší sloupcen vody zpět až na lopatky oběžného kola. Pro turbínu je tento podtlak totéž, jako by spodní hladina stála níž než ve skutečnosti je. Přeměna pohybové energie na tlakovou se v savce řídí Bernoulliho rovnicí. Účinnost této přeměny u přímých savek dosahuje 70..90% a u savek kolenových 60..85%.

sloupec vody v kuželové savce

Za běžným kolem je tedy podtlak způsobený nejen pouze tím, že je turbína v určité výšce nad spodní vodou, ale sčítá se s podtlakem vznikajícím zpomalením vody v savce. Při velkých výtokových rychlostech z oběžného kola (zejména u Kaplanových turbin) může být tento podtlak značně velký a může být často jednou z příčin kavitace.

Čím rychloběžnější je turbína, tím větší rychlostí opouští voda její oběžné kolo. Tím by také byla větší ztráta, kdyby za oběžným kolem savka nebyla. Proto pro většinu moderních přetlakových turbín je savka naprostou nezbytností, zaručující jejich dobrou účinnost.

Z toho vyplývá i vztah opačný - jakákoli závada (koroze, netěsnost, deformace) na savce nebo i samotném vývařišti má negativní dopad na práci turbíny.


Výpočet:

pohled na plechovou savku nachystanou pro malou renovovanou Francisovu turbínu

Často se ze zrušené lokality podaří úspěšně demontovat samotnou turbínu. Vysekat zabetonovanou litinovou savku se však podaří jen málo kdy. Většinou pak nezbývá, než vyrobit její plechovou repliku. U starších horizontálních kašnových Francisových turbín se používal pro výpočet savky zjednodušený výpočet, který pro tyto účely docela dobře vyhoví.


Desetinná místa oddělujte tečku, ne čárkou! Výpočet bude korektní pouze tehdy, zadáte-li technicky splnitelná data a reálné rozměry turbíny. Tedy takové rozměry turbíny, která na uvedeném spádu může s danou hltností skutečně pracovat.

Zadejte:

Výsledek:

vstupní průměr savky  [mm]      výstupní průměr savky  [mm]

minimální délka kužele savky  [milimetry]


Použité vzorce ve výpočtu:

Výpočet velkého průměru savky:

Dss=ODMOCNINA{(4*Q)/(PI*ODMOCNINA(0,78*H)}


Výpočet délky kužele savky:

Ls=(Dss-Ds)/0,17


Legenda:


Technické detaily:


[ O turbínách ] - [ horizontální Franc. turbína ] - [ vertikální Franc. turbína ]