Pokud jste nalezli tuto stránku při fulltextovém
vyhledávání, tímto odkazem se dostanete na
hlavní rozcestí a stránky tématicky související.

Odtoková křivka


Tato křivka vám snadno, elegantně a přehledně umožní zvolit optimální hltnost (průtok) navrhovaným vodním motorem. Tak, aby byla respektována proměnnost toku a aby jeho energetický potenciál v různém období byl co nejlépe využit. Lze na ní odzkoušet, zda by nebylo výhodné použít i několik strojů s různým průtokem a ty vzájemně kombinovat. Základním předpokladem k vytvoření odtokové křivky je znalost každodenních naměřených průtoků nebo přímo hodnotu n-denních průtoků získaných na příslušných úřadech pro určitý říční kilometr.


1.příklad

Odtoková křivka pro návrh MVE pracující do sítě

Uvažuje se o stavbě MVE ležící na rameni řeky Svitavy, které protéká obcí Lhota Rapotina. Od hydrometeorologického ústavu v Brně byly pro daný tok a příslušný říční kilometr získány následující údaje:

Tabulka n-denních průtoků:

n-dnů v roce  1   8   12  15  25  35  50  65  80 102 130 165 212 280 365
průtok [m3/sec.] 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8

Údaje z horního řádku naneste na vodorovnou osu grafu, údaje o průtoku z druhého řádku na osu svislou. Získáte tak graf celoroční odtokové křivky:

Vzhled hotového grafu:

skutečná odtoková křivka řeky Svitavy ve Lhotě Rapotině

Každý bod na červené křivce znázorňuje, po kolik dnů v roce protéká korytem určité množství vody. Například průtok nejméně 1,2m3/sec. a případně větší máme zaručen celkem po dobu 160 dní v roce. (Bez ohledu na to, že je část na podzim a zbytek třeba na jaře.) Po celý rok je jistý průtok 0,8m3/sec. a za maximum lze považovat hodnotu cca 2,3m3/sec., ale pouze krátkodobě. Soustrojí elektrárny je nutno navrhnout na takový průtok, aby ve svém regulačním rozsahu (např. při otevření turbíny v rozsahu 40...100%) pokrylo co největší plochu grafu z oblasti pod odtokovou křivkou, (tedy plochu, která je na grafu znázorněna zeleně). Část vody v krátkém období může neužitečně přetéct přepadem, ale nebylo by vhodné stavět moc velkou turbínu, protože by po většinu roku pracovala seškrcená s malou účinností.


2.příklad

Odtoková křivka pro návrh sezónní přenosné elektrárničky

Chatař nemá k dispozici příslušné údaje ústavu a protože chce dílko provozovat jen v části roku, nebyla by mu celoroční odtoková křivka moc platná. Rozhodl se tedy získat údaje vlastním měřením. V tomto případě se dá očekávat, že průtok bude ovlivněn i vegetací. Předem to nelze vyloučit. (Měření začne v tom období, kdy má být dílko provozováno.) Proto je potřeba na potůčku zřídit jednoduchý V-přepad a jednoho slunečného dne, kdy neprší, měřit průtok v dvouhodinových odstupech.

Tabulka s ukázkou naměřených hodnot:

čas měření [hod.]  6 00  8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 22 00 24 00
průtok [ltr./sec.]  6,7  6,6 6,4 5,9 5,4 5,2 5,3 5,5 5,9 6,3

Nakreslete si podle tabulky jednoduchý graf:

graf průtoku během jednoho slunečného dne

Graf ukazuje, že potok je během dne rozkolísaný. Slunce skutečně způsobuje výrazný odpar a olše podél potůčku pijí jako duha. Podle naměřených hodnot se stanoví hodnota průměrného průtoku Qprům (matematicky nebo z grafu). Průměrná hodnota se zanese do grafu jako vodorovná přímka. Z bodů, kde se protíná s průtokovou křivkou zjistíte hodinu, kdy je potřeba průtok měřit, aby se hodnota měřená jednou denně co nejvíce blížila průtoku průměrnému. V tomto případě to je ve 12:00 a ve 22:00 hod. Večer je křivka pozvolnější, proto raději zvolte večerní měření ve 22:00 hod., kdy nebude vadit nějaká ta minutka prodlení. Po tomto zjištění je prováděno už jen jedno měření denně (ve zmíněných 22 hod.) Z naměřených hodnot je sestavena tabulka, případné promeškané dny jsou nahrazeny průměrnou hodnotou.

Tabulka den po dni:

datum  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
průtok [ltr./sec.] 5,9 5,8 6,1 6,4 5,5  7  6,5 5,5  6  6,6  6  5,6 4,8 4,7 28   9  6,6 5,4  8  12  15,6 14,7 18,2 17,5 18  17  19  15  12   7  6,5

Podle tabulky narýsujte graf:

graf průtoku potůčkem v jednotlivých dnech

Graf dobře ukazuje období sucha, prudkou bouřku i pozdější období nástupu oblačné fronty s trvalejšími strážkami. Z tohoto grafu je však obtížné získat přehledné údaje pro návrh vodního motoru. Setřídíte-li hodnoty jednodenních průtoků v tabulce od největšího k nejmenšímu, (bez ohledu na to, který den se dotyčný průtok konal) a dny označíte zleva doprava jen 1..2..3..atd., budou údaje obdobné jako ty, které by jste získali z hydrometeorologického ústavu v příkladu č.1.

Tabulka průtoků setříděných podle velikosti:

dny  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
průtok [ltr./sec.] 28 19 18,2 18 17,5 17 15,6 15 14,7 12 12 9 8 7 7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,1 6 6 5,9 5,8 5,6 5,5 5,5 5,4 4,8 4,7

Odtoková křivka nakreslená podle tabulky:

odtoková křivka sestavená z naměřených hodnot

Tento graf je již pravá odtoková křivka, stejná jako v příkladě č.1. Je jen trošku kostrbatější, což je dáno tím, že podrobně dokumentuje poměrně krátké časové období a navíc byl měřen velmi rozkolísaný potůček. (Vyžaduje-li povodí zachování určitého sanačního průtoku v původním řečišti, musíte si o tuto hodnou veškeré průtoky použité při dalších úvahách snížit.) Nyní si představte, že je na potůčku osazena turbína o hltnosti 14 ltr./sec. (průtok 100%). Zakreslete si tento údaj do grafu. Žádná turbína však nemá v celém regulačním rozsahu stoprocentní účinnost. Dejme tomu, že tato turbína bude mít uspokojivou účinnost ještě při průtoku 6 ltr./sec. I tento údaj si zakreslete do grafu.

Odtoková křivka doplněná o regulační rozsah turbíny:

odtoková křivka s vyznačeným využitím

Co z křivky nyní vyčtete? Devět dnů z celkového období pojede turbína naplno. Třináct dnů (od devátého do dvaadvacátého dne) pojede stroj s dobrou účinností (ve zvoleném regulačním rozsahu), ale sníženým výkonem, protože jej už nebudete moci zcela otevřít. A zbývající dny bude turbína odstavena. Zeleně označené množství vody bude turbínou zpracováno, fialové uteče přes jalový přepad a žluté turbina nedokáže využít. Porovnejte mezi sebou velikost těchto ploch.

Výsledkem vašeho snažení by mělo být rozhodnutí, kolika stroji, s jakou hlností a jak širokým regulačním rozsahem turbíny tok využijete. Zda je ekonomické použít neregulovatelnou turbínu nebo zda tak ztratíte příliš mnoho vody. Případně pouvažovat, nevyplatí-li se zřídit retenční nádrž. Současně vám zelená plocha křivky ukazuje, s jakým otevřením a kolik dnů v roce bude turbína pracovat. Budete-li znát účinnost soustrojí při různém otevření, můžete si den po dni vypočítat skutečnou výrobu energie pro podrobnou ekonomickou kalkulaci projektu.


[ úvod k měření ] - [ sanační průtok ]