Ponceletovo vodní kolo


zjednodušený výpočet ke stažení jako soubor *.xls pro Microsoft Excel v.5 a vyšší      (Vynalezeno v roce 1826 francouzským vojenským inženýrem Jeanem Victorem Poncelentem žijícím v letech 1788 až 1867)
Typově se jedná o kolo na spodní vodu moderní konstrukce. Vychází ze zásad platných pro akční turbíny. Účinnost 60 až 65%.

Rozsah použití:

   spád   
[m]
průtok
[ltr./sec.]
0 ... 2do 5000
(spádem "0" se má na mysli jen rychle proudící voda)
Princip kola:
Ve štěrbině pod zvednutým stavidlem se celý spád vody přetransformuje na pohybovou energii. Voda vstoupí do kola a po skloněné zakřivené lopatce vyběhne do výše. Při změně směru pohybu z vodorovného na svislý se opírá o lopatku a uvádí kolo do pohybu. Protože se jedná o změnu pozvolnou a plynulou (jako při průtoku zakřiveným kanálem turbínového kola), nedochází zde k rázům či víření a přeměna energie proběhne s malými ztrátami. Když voda vyčerpala svou rychlostní energii, její vzestup po lopatce vzhůru se zastaví a voda se dá do pohybu směrem dolů. Protože i zpět klouže po zakřivené ploše, opět uvádí vodní kolo do pohybu. Nakonec vytéká z lopatek kolmo dolů (nikoliv dozadu za kolo, jak by se mnozí domnívali). Proto musí být pod kolem, v místě, kde voda opouští lopatky prohlubeň, aby vytékající voda mohla změnit směr a klidně odtékat odpadním kanálem.

Použití:
Toto kolo vyhoví všude tam, kde je natolik malý spád, že je použití turbíny vyloučeno. Velmi dobře se osvědčí i u malých agregátů přenosných volně postavených do potoka nebo u plujících pontonových elektráren či závlahových čerpadel, které využívají pouze rychlostní složky nepřehrazeného toku.

Rozměry kola:
Veškeré rozměry týkající se profilu a průměru kola jsou odvozeny od spádu "H" nebo v případě, že kolo využívá jen rychlost toku od teoretického spádu, který se z rychlosti vypočítá:

Hteor=c2/19,62
Hteor...teoretický spád [m]
c...rychlost vody [m/sec]

Pro praktické použití vystačí tabulka nejdůležitějších rozměrů:
 • H...jmenovitý spád v metrech
 • D...vnější průměr kola v metrech (nejmenší možný)
 • d...vnitřní průměr kola v metrech
 • n...otáčky kola za minutu
 • lop. ...počet lopatek v kusech
 • R...poloměr zakřivení lopatek v metrech
 • beta...náběžný úhel lopatek ve stupních od tečny
 • s...jmenovité otevření stavidla v metrech
 • hv...minimální hloubka vývařiště
H
[m]
D
[m]
d
[m]
n
[ot./min]
lop.
[ks]
R
[m]
beta
[o]
s
[m]
hv
[m]
Q1
[ltr./sec.]
P1
[W]
0,2 0,8 0,44 23,6 34 0,32 27 0,05 0,12 91,4 111
0,25 1 0,6 21,1 34 0,35 27 0,06 0,15 127,7 194
0,3 1,2 0,76 19,3 34 0,38 27 0,08 0,18 167,8 306
0,35 1,4 0,92 17,9 34 0,41 28 0,09 0,21 211,5 450
0,4 1,6 1,08 16,7 35 0,44 28 0,10 0,24 258,4 629
0,45 1,8 1,24 15,8 36 0,47 28 0,11 0,27 308 844
0,5 2 1,4 15,0 36 0,5 29 0,13 0,3 361 1098
0,55 2,2 1,56 14,3 36 0,53 29 0,14 0,33 417 1394
0,6 2,4 1,72 13,7 37 0,56 30 0,15 0,36 475 1732
0,65 2,6 1,88 13,1 37 0,59 30 0,16 0,39 535 2116
0,7 2,8 2,04 12,6 37 0,62 31 0,18 0,42 598 2547
0,75 3 2,2 12,2 38 0,65 31 0,19 0,45 663 3026
0,8 3,2 2,36 11,8 38 0,68 31 0,20 0,48 731 3556
0,85 3,4 2,52 11,5 39 0,71 32 0,21 0,51 800 4138
0,9 3,6 2,68 11,1 39 0,74 32 0,23 0,54 872 4773
1 4 3 10,6 40 0,8 33 0,25 0,6 1021 6212
1,2 4,8 3,68 9,7 42 0,8 34 0,30 0,72 1343 9799
1,4 5,6 4,36 8,9 43 0,8 36 0,35 0,84 1692 14406
1,6 6,4 5,04 8,4 45 0,8 38 0,40 0,96 2067 20115
1,8 7,2 5,72 7,9 46 0,8 39 0,45 1,08 2466 27003
2 8 6,4 7,5 48 0,8 41 0,50 1,2 2889 35140

Z tabulky zjistíte:

... z těchto údajů vypočtěte šířku kola:


šířka kola "B"[m]  =  požadovaný průtok "Q"[ltr./sec.]  /  průtok na metr "Q1"[ltr./sec.]

... z těchto údajů vypočtěte výkon kola na hřídeli:


výkon kola "P"[W]  =  šířka kola "B"[m]  x  výkon na metr "P1"[W]

výkon kola lze spočítat i podle vzorce:


výkon kola "P"[W]  =  6,08  x  spád "H"[m]  x  požadovaný průtok "Q"[ltr./sec.]
Konstrukční detaily:
 • Voda v odtokovém kanále musí stát ve stejné výši, jako voda do kola vstupující. (Musí být v úrovni spodní hrany stavidla otevřeného na 75% průtoku.) To v praxi znamená, že zastavené kolo je úplně z vody venku.
 • Kolo se skládá z plných dřevěných nebo plechových věnců s plechovými, plynule zakřivenými lopatkymi. Ty mohou být v nouzi i dřevěné, zasazené v drážkách a složené z několika dílů tak, aby plynulé zakřivení vzniklo několikanásobným lomením (max. po 30o).
 • Lopatky jsou přišroubovány přes věnce přímo nebo pomocí stejně tvarovaných profilů "L".
 • Mimo lopatky není ve věnci kola žádné dno, takže při plnění lopatek může vzduch snadno unikat z mezilopatkového prostoru dovnitř kola.
 • Kolo je připevněno k hřídeli několika páry ramen, která jsou přitažena k věncům.
 • Lopatky delší než 1m jsou uprostřed svázány s předchozí a následující lopatkou pásovinou ve tvaru "Z" nebo šroubem s distanční trubkou. V případě širšího kola než 2m je kolo rozděleno dalším věncem uprostřed, který je nesen další soustavou ramen.
 • Stavidlo je skloněno pod úhlem 60o.
 • Stavidlo je o 4 až 20 cm užší než lopatky kola, aby voda nenarážela do věnců.
 • Sklon žlabu od stavidla ke kolu má 2,5o.
 • Výseč kola zaplněná vodou činí 35o, z toho 25o je uzavřeno obloukovitým dnem, 10o je již nad vývařištěm.
 • Vůle mezi kolem a dnem je 1..2 cm.
Pro větší spády než 2 metry se toto kolo nestaví. Výkon kola limituje pevnost hřídele, ta za běžných okolností nedovoluje výkonnější kolo než asi 70kW. Větší průtok se rozdělí na více strojů a to podle hydrologických poměrů na lokalitě. (Optimální rozdělení je: 1.stroj = 66% a 2.stroj 33% celkového průtoku.) Část věnce tohoto vodního kola je k vidění u mlýna ve Slupi u Znojma, kde je expozice mlýnské techniky. (seznam zajímavých odkazů)

zpět na "O vodních kolech..."